Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân Hàng

Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân Hàng

Nghiệp Vụ Tín Dụng Ngân Hàng

Chủ đề: Kế toán - Tài chính
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG

Phần thứ nhất: Lý thuyết về tín dụng và các hình thức cấp tín dụng

Chương 1: Lý thuyết về tín dụng và các hình thức cấp tín dụng

1.1 Khái niệm - nội dung cơ bản của tín dụng ngân hàng

1.2 Các hình thức cấp tín dụng

Phần thứ hai: Nghiệp vụ tín dụng đối với doanh nghiệp

Dẫn nhập: Luân chuyển vốn và sự hình thành nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp

- Đặc điểm luân chuyên vốn của doanh nghiệp

- Các nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp

Chương 2: Cho vay từng lần

2.1 Khái niệm - đặc trưng của cho vay từng lần

2.2 Kỹ thuật cho vay từng lần

2.3. Một số sản phẩm sử dụng phương thức cho vay từng lần

Chương 3: Cho vay theo hạn mức tín dụng

3.1 Khái niệm đặc trưng của cho vay theo hạn mức tín dụng

3.2 Hạn mức tín dụng

3.3 Kỹ thuật cho vay theo hạh mức tín dụng

Chương 4: Bao thanh toán

4.1 Khái niệm bao thanh toán

4.2 Đặc trưng của bao thanh toán

4.3 Nghiệp vụ bao thanh toán

4.4 So sánh bao thanh tóan và chiết khấu thương phiếu

Chương 5: Cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp

5.1 Khái niệm và đặc điểm của cho vay trung dài hạn

5.2 Kỹ thuật cho vay trung dài hạn

5.3 So sánh với cho thuê tài chính

Chương 6: Bảo lãnh ngân hàng

6.1 Các mối quan hệ trong bảo lãnh

6.2 Các loại bảo lãnh

6.3 Nghiệp vụ bảo lãnh

Chương 7: Cho thuê tài chính

7.1 Định nghĩa cho thuê và ý nghĩa của tài trợ cho thuê tài chính

7.2 Các loại cho thuê tài chính

7.3 Quy trình tài trợ cho thuê tài chính Phụ lục

7.4 Kỹ thuật tài trợ trong cho thuê tài chính Phụ lục

Phần thứ ba: Tín dụng đối với chủ thể ngoài doanh nghiệp

Dẫn nhập: Nhu cầu vốn tín dụng của các chủ thể ngoài doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại

- Khái niệm các chủ thể ngoài doanh nghiệp

- Nhu cầu vốn của các chủ thể ngoài doanh nghiệp

- Nhu cầu vốn tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng

Chương 8: Tín dụng tiêu dùng

8.1 Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng

8.2 Cho vay trả góp

8.3 Cho vay an cư

8.4 Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

8.5 Phương thức tổ chức cho vay tiêu dùng

8.6 Rủi ro trong tín dụng tiêu dùng

Chương 9: Tín dụng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp

9.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của kinh tế cá thể

9.2 Cho vay tiểu thương

9.3 Cho vay tiểu thủ công nghiệp

Chương 10: Tín dụng đối với kinh tế cá thể sản xuất nông nghiệp

10.1 Đặc điểm của tín dụng đối với kinh tế cá thể SXNN

10.2 Quy trình cho vay hộ nông dân

10.3 Xây dựng định mức chi phí

10.4 Các kỹ thuật cấp tín dụng đối với kinh tế cá thể SXNN

Phụ lục. Câu hỏi hướng dẫn ôn tập danh mục