The Number Concept Its Origin and Development

The Number Concept Its Origin and Development

The Number Concept Its Origin and Development

Tác giả: Levi Leonard Conant
Chủ đề: Toán tin
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

 

            Chapter I.

            Counting 

            Chapter II.

            Number System Limits 

            Chapter III.

            Origin of Number Words 

            Chapter IV.

            Origin of Number Words (continued

            Chapter V.

            Miscellaneous Number Bases 

            Chapter VI.

            The Quinary System 

            Chapter VII.

            The Vigesimal System    

            Index