The Number Concept Its Origin and Development

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

            Chapter I.

            Counting 

            Chapter II.

            Number System Limits 

            Chapter III.

            Origin of Number Words 

            Chapter IV.

            Origin of Number Words (continued

            Chapter V.

            Miscellaneous Number Bases 

            Chapter VI.

            The Quinary System 

            Chapter VII.

            The Vigesimal System    

            Index 

Chia sẻ bài này qua: