Văn Hóa Giao Thông Trong Môi Trường Học Đường (MS-569)

Văn Hóa Giao Thông Trong Môi Trường Học Đường (MS-569)

Văn Hóa Giao Thông Trong Môi Trường Học Đường (MS-569)

Chủ đề: Văn hóa - Du lịch
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ GIAO THÔNG

I. Khái niệm văn hoá và văn hoá giao thông

II. Mối quan hệ giữa văn hoá và hành vi tham gia giao thông

III. Tiêu chí cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá giao thông

IV. Biểu hiện của hành vi văn hoá giao thông

V. Một số văn bản liên quan đến thực hiện văn hoá giao thông

Chương 2. THỰC TRẠNG VĂN HOÁ GIAO THÔNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAY

I. Nhận thức của học sinh về văn hoá giao thông

II. Thái độ của học sinh khi tham gia giao thông

III. Hành vi của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông

IV. Một số biểu hiện tâm lí của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông hiện nay

Chương 3. GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ GIAO THÔNG

I. Các khái niệm cơ bản về giáo dục, giáo dục hành vi văn hoá giao thông

II. Ý nghĩa của giáo dục hành vi văn hoá giao thông

III. Thực trạng giáo dục hành vi văn hoá giao thông trong nhà trường hiện nay

IV. Nội dung giáo dục hành vi văn hoá giao thông

V. Những nguyên tắc trong giáo dục hành vi văn hoá giao thông

Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG

I. Tổ chức dạy học các kiến thức về giao thông tích hợp

II. Tổ chức hoạt động giáo dục văn hoá giao thông thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

III. Các định hướng khác trong việc giáo dục văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên

IV. Một số dữ liệu cho công tác xây dựng văn hoá giao thông trong trường học