Kinh Tế Đối Ngoại (MS-220)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1997
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Những vấn đề về quan hệ kinh tế quốc tế

Chương 2: Đặc điểm của kinh tế thế giới

Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

Chương 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN

Chương 5: Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới

Chương 6: Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương

Chương 7: Mậu dịch quốc tế hạng hữu hình

Chương 8: Thị trường tiền tệ quốc tế

Chương 9: Các định chế kinh tế và tài chánh quốc tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới

Chương 10: Đầu tư quốc tế

Chương 11: Vị trí của kinh tế đối ngoại trong công cuộc phát triển kinh tế ở Việt Nam

Chương 12: Chính sách xuất khẩu của Việt Nam

Chương 13: Chính sách nhập khẩu của Việt Nam

Chương 14: Đầu tư quốc tế ở Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: