Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Giao dịch thông thường

- Giao dịch qua trung gian

- Buôn bán đối lưu

- Đấu giá quốc tế

- Đấu thầu quốc tế

- Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa

- Giao dịch tại hội chợ và triển lãm

- Gia công quốc tế

- Giao dịch tái xuất

Chương 2. CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH TRONG BUÔN BÁN QUỐC TẾ

- Điều kiện tên hàng

- Điều kiện phẩm chất

- Điều kiện số luợng

- Điều kiện bao bì

- Điều kiện cơ sở giao hàng

- Điều kiện giá cả

- Điều kiện giao hàng

- Điều kiện thanh toán trả tiền

- Điều kiện khiếu nại

- Điều kiện bảo hành

- Điều kiện về trường hợp miễn trách

- Điều kiện trọng tài

- Điều kiện vận tải

Chương 3. CHUẨN BỊ GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

- Những công việc chuẩn bị để giao dịch

- Các bước giao dịch

- Các hình thức đàm phán

- Các phương thức kiểm tra và tính giá hàng xuất nhập khẩu

- Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương

Chương 4. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG

- Xin giấy phép xuất nhập khẩu

- Chuẩn bị hàng xuất khẩu

- Kiểm tra chất lượng

- Thuê tàu lưu cước

- Mua bảo hiểm

- Làm thủ tục hải quan

- Giao nhận hàng với tàu

- Làm thủ tục thanh toán

- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Những chứng từ cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương

- Chứng từ hàng hóa

- Chứng từ vận tải

- Chứng từ bảo hiểm

- Chứng từ kho hàng

- Chứng từ hải quan

Chương 5. QUẢNG CÁO VÀ NHÃN HIỆU TRONG NGOẠI THƯƠNG

- Khái niệm và mục đích của quảng cáo

- Nội dung và hình thức của quảng cáo

- Các phương tiện và phuơng thức quảng cáo

- Tổ chức quảng cáo

- Nhãn hiệu hàng hóa

Chương 6. NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ

- Khái niệm về TBTB và tình hình buôn bán TBTB

- Cái giai đoạn nhập khẩu TBTB

- Các phương thức nhập khẩu TBTB

- Hợp đồng nhập khẩu TBTB

Chương 7. NGHIỆP VỤ MUA BÁN CÔNG NGHỆ

- Công nghệ và mua bán công nghệ 

- Mua bán sáng chế

- Mua bán dịch vụ kỹ thuật

Chương 8. NGHIỆP VỤ THUÊ VÀ CHO THUÊ THIẾT BỊ

- Khái niệm thuê và cho thuê thiết bị

- Các loại hình thuê và cho thuê thiết bị

- Hợp đồng thuê thiết bị

- Trình tự lập và chấm dứt hợp đồng thuê thiết bị

Chương 9. THU MUA VÀ CUNG ỨNG HÀNG XUẤT KHẨU

- Tìm hiểu nguồn hàng xuất khẩu

- Lựa chọn phương thức giao dịch hàng xuất khẩu

- Hợp đồng ký kết với đơn vị chân hàng hàng xuất khẩu

- Tiếp nhận bảo quản và xuất kho giao hàng xuất khẩu

Chương 10. GIAO DỊCH TRONG NƯỚC VỀ HÀNG NHẬP KHẨU

- Đơn đặt hàng nhập khẩu

- Hợp đồng kinh tế về hàng nhập khẩu

- Giao nhận và kiểm tra hàng nhập khẩu

- Một số nét riêng trong giao dịch hàng nhập là TBTB

Chia sẻ bài này qua: