4.2 Cách chỉnh cho Jaws 10 đọc thanh tiêu đề trong bảng:

Bạn đứng ngay dòng cần gán làm tiêu đề rồi nhấn insert + V vào Adjust Jaws Options rồi nhấn t đến Table.

- Dùng mũi tên xuống tới mục

“Defined Bookmark Table Column and Row Titles Override” và nhấn khoảng trắng để gán tiêu đề và chọn một trong 3 chế độ: off (tắt), on for the curent file chỉ áp dụng cho file hiện tại, on for all file (áp dụng cho tất cả các file). Chẳng bạn chọn Description - On ExecuteDefined Bookmark Table Column and Row Titles Override - on for all files

Tiếp đó dùng mũi tên xuống tới mục:

“Table Titles Announce - …” chọn 1 trong 3 chế độ: off không đọc, Read Column Titles đọc tiêu đề cột, Read Row titles đọc tiêu đề dòng.

Giả sử bạn chọn mục “Table Titles Announce - Read both Titles”

Bạn dùng mũi tên xuống tới mục:

“Column Titles Row Set - Not in a Table” và nhấn khoảng trắng 1 cái.

Và nhấn tiếp mũi tên tới mục:

“Row Titles Column Set - Not in a Table” rồi nhấn khoảng trắng một cái.

Sau đó nhấn enter là xong. Vậy là Jaws sẽ đọc tiêu đề bảng khi bạn di chuyển qua các ô nội dung.

 

Chia sẻ bài này qua: