The Madonna in Art

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

  CHAPTER

 I. The Portrait Madonna

 II. The Madonna Enthroned

III. The Madonna in the Sky

 IV. The Pastoral Madonna

 V. The Madonna in a Home Environment

 VI. The Madonna of Love

 VII. The Madonna in Adoration

 VIII. The Madonna As Witness Bibliography 

Chia sẻ bài này qua: