HÓA HỌC 10

HÓA HỌC 10

HÓA HỌC 10

Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

HÓA HỌC 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ - HÓA HỌC 10

 • Bài 1. Thành phần nguyên tử
 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 • Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
 • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Bài 12. Liên kết ion - tinh thể ion
 • Bài 13. Liên kết cộng hóa trị
 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
 • Bài 15. Hóa trị và số oxi hóa
 • Bài 16. Luyện tập: Liên kết hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử
 • Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
 • Bài 22. Clo
 • Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua
 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • Bài 25. Flo - Brom - Iot
 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen
 • Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
 • Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH

 • Bài 29. Oxi - ozon
 • Bài 30. Lưu huỳnh
 • Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh
 • Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC - HÓA HỌC 10

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học
 • Bài 38. Cân bằng hóa học
 • Bài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Hóa học 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Hóa học 10