200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý Kinh Doanh (MS-499)

200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý Kinh Doanh (MS-499)

200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý Kinh Doanh (MS-499)

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right

Phần 1. Khoa học quản lý

Phần 2. Tổ chức quản lý

Phần 3. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Phần 4. Quản lý nhân sự

Phần 5. Khởi sự kinh doanh