200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý Kinh Doanh (MS-499)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Khoa học quản lý

Phần 2. Tổ chức quản lý

Phần 3. Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Phần 4. Quản lý nhân sự

Phần 5. Khởi sự kinh doanh

Chia sẻ bài này qua: