Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Chủ đề: Toán tin
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1999
Coppy right

Lời nói đầu
CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT ĐỂ GIẢI MỘT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH
§1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
§2. TÌM CẤU TRÚC DỮ LIỆU
§3. TÌM THUẬT TOÁN
§4. LẬP TRÌNH
§5. CHẠY THỬ, THAY ĐỔI, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG 2 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
§1. ĐỆ QUY
§ 2. TÌM KIẾM
§ 3. SẮP XẾP
§4. QUY HOẠCH ĐỘNG
§5. ĐỒ THỊ (GRAPH)
§ 6. TRÒ CHƠI
§7. HÌNH HỌC
CHƯƠNG 3 CÁC ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ
§1. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TỂ LẦN V
§2. ĐÊ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VI
§3. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VII
§4. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VIII
§5. GỢl Ý LỜI GIẢI