Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT ĐỂ GIẢI MỘT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH
§1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
§2. TÌM CẤU TRÚC DỮ LIỆU
§3. TÌM THUẬT TOÁN
§4. LẬP TRÌNH
§5. CHẠY THỬ, THAY ĐỔI, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG 2 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
§1. ĐỆ QUY
§ 2. TÌM KIẾM
§ 3. SẮP XẾP
§4. QUY HOẠCH ĐỘNG
§5. ĐỒ THỊ (GRAPH)
§ 6. TRÒ CHƠI
§7. HÌNH HỌC
CHƯƠNG 3 CÁC ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ
§1. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TỂ LẦN V
§2. ĐÊ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VI
§3. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VII
§4. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VIII
§5. GỢl Ý LỜI GIẢI

Chia sẻ bài này qua: