Vật Lý 6

Vật Lý 6

Vật Lý 6

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Chương 1 – CƠ HỌC

Bài 1. Đo độ dài    

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)       

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng      

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 5. Khối lượng – Đo khối lượng     

Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng  

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực     

Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực   

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng

Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng        

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi     

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng       

Bài 15. Đòn bẩy    

Bài 16. Ròng rọc   

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học    

Chương 2 – NHIỆT HỌC

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn    

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng   

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí    

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai      

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ  

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc         

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)   

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ    

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)       

Bài 28. Sự sôi       

Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học