Hóa Học 12

Hóa Học 12

Hóa Học 12

Subject: Chemistry
Category: Textbook
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher GIÁO DỤC
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2006
Coppy right

PHẦN MỘT: HOÁ HỌC HỮU CƠ

Chương I: RƯỢU – PHENOL – AMIN

Bài 1: Nhóm chức

Bài 2: Dãy đồng đẳng của rượu etylic

Bài 3: Penol

Bài 4: Khái niệm về amin

Bài 5. Anilin

Chương II: ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC-ESTE

Bài 1: Anđêhit fomic

Bài 2: Dãy đồng đẳng của anđehit fomic

Bài 3: Dãy đồng đẳng của axit axetic

Bài 4: Khái niệm về axit cacboxylic không no đơn chức

Bài 5: Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxylic

Bài 6: Este

Chương II: GLIXERIN – LIPIT

Bài 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức

Bài 2: Glixerin

Bài 3: Lipit (chất béo)

Bài 4: Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

Chương IV: GLUXIT

Bài 1: Glucozơ

Bài 2: Saccarozơ

Bài 3: Tinh bột

Bài 4: Xenlulozơ

Chương V: AMINOAXIT VA PROTIT

Bài 1: Aminoaxit

Bài 2: Protit

Chương VI: HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 1: Khái niệm chung

Bài 2: Chất dẻo

Bài 3: Tơ tổng hợp

PHẦN HAI: HOÁ HỌC VÔ CƠ

Chương VII: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 1: Vị trí của kim loại trong hệ thống tuần hoàn. Cấu tạo của kim loại

Bài 2: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 3: Tính chất hoá học chung của kim loại

Bài 4: Dãy điện hoá của kim loại

Bài 5: Hợp kim

Bài 6: Ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại

Bài 7: Điều chế kim loại

Chương VIII: KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I, II, III

Bài 1: Kim loại phân nhóm chính nhóm I (kim loại kiềm)

Bài 2: Một số hợp chất quan trọng của natri

Bài 3: Kim loại phân nhóm chính nhóm II

Bài 4: Một số hợp kim quan trọng của canxi

Bài 5: Nước cứng

Bài 6: Nhôm

Bài 7: Hợp chất của nhôm

Bài 8: Một số hợp kim quan trọng của nhôm

Bài 9: Sản xuất nhôm

Chương IX: SẮT

Bài 1: Vị trí, cấu tạo, tính chất của sắt

Bài 2: Hợp chất của sắt

Bài 3: Hợp kim sắt

Bài 4: Sản xuất gang

Bài 5: Sản xuất thép

Bài 6: Khái quát về phân nhóm phụ nhóm VIII

PHẦN BA: THỰC HÀNH

Bài thực hành 1: Tính chất của rượu, phenol và amin

Bài thực hành 2: Tính chất của glixerin, protit và polime

Bài thực hành 3: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài thực hành 4: Tính chất của sắt và tính chất của hợp chất sắt