Giáo Dục Học Phổ Thông

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung của lí luận giáo dục
I. Hoạt động giáo dục
II. Nguyên tắc giáo dục
III. Phương pháp giáo dục (PPGD)
IV. Nội dung giáo dục
Chương 2: Nhà trường trung học phổ thông và người giáo viên phổ thông Việt Nam
I. Nhà trường trung học phổ thông Việt Nam
II. Người giáo viên phổ thông Việt Nam
Chương 3: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
I. Vị trí, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
II. Nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp
Chương 4: Hoạt động giáo dục ngoài giiowf lên lớp ở trường trung học phổ thông
I. Khái niệm về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
II. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
III. Nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông
IV. Phương thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
V. Phương pháp thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Chương 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
I. Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá
II. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
III. Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm của học sinh
Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài này qua: