ĐỊA LÍ 12

ĐỊA LÍ 12

ĐỊA LÍ 12

Tác giả: LÊ THÔNG
Chủ đề: Địa lý - Dầu khí
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Địa lí Việt Nam
Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ
Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên
Bài 6 - 7. Đất nước nhiều đồi núi
Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí dân cư
Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Bài 17. Lao động và việc làm
Bài 18. Đô thị hóa
Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lí kinh tế
Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp
Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế
Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí địa phương
Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố