Hóa Học 8

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

Bài 2: Chất

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 4: Nguyên tử

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Bài 7: Bài thực hành 2

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 9: Công thức hóa học

Bài 10: Hóa trị      

Bài 11: Bài luyện tập 2    

Chương 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12: Sự biến đổi chất  

Bài 13: Phản ứng hóa học

Bài14: Bài thực hành 3

Bài 15: Định luật bảo tòan khối lượng

Bài 16: Phương trình hóa học

Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18: Mol

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 26: Oxit

Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Bài 28: Không khí – Sự cháy

Bài 29: Bài luyện tập 5

Bài 30: Bài thực hành 4  

Chương 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế    

Bài 34: Bài luyện tập 6    

Bài 35: Bài thực hành 5  

Bài 36: Nước

Bài 37: Axit – Bazơ - Muối

Bài 38: Bài luyện tập 7    

Bài 39: Bài thực hành 6  

Chương 6: DUNG DỊCH

Bài 40: Dung dịch

Bài 41: Độ tan của một chất trong nước       

Bài 42: Nồng độ dung dịch       

Bài 43: Pha chế dung dịch        

Bài 44: Bài luyện tập 8    

Bài 45: Bài thực hành 7   

Chia sẻ bài này qua: