Lý Thuyết Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 12 (MS 798)

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG 1. ESTE-LIPIT. 1

Bài 1: ESTE. 1

Bài 2: LIPIT. 2

CHƯƠNG 2. CACBOHYDRAT (GLUXIT) 39

Chương 3: AMIN - AMINO AXIT & PROTEIN. 66

A. AMIN. 66

B. AMINO AXIT. 67

C. PEPTIT. 68

D. PROTEIN. 68

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME. 107

 

Chia sẻ bài này qua: