Lý Thuyết Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 12 (MS 798)

Lý Thuyết Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 12 (MS 798)

Lý Thuyết Và Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 12 (MS 798)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

CHƯƠNG 1. ESTE-LIPIT. 1

Bài 1: ESTE. 1

Bài 2: LIPIT. 2

CHƯƠNG 2. CACBOHYDRAT (GLUXIT) 39

Chương 3: AMIN - AMINO AXIT & PROTEIN. 66

A. AMIN. 66

B. AMINO AXIT. 67

C. PEPTIT. 68

D. PROTEIN. 68

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME. 107