A THE INSPECTOR SAID AND OTHER STORIES

A THE INSPECTOR SAID AND OTHER STORIES

A THE INSPECTOR SAID AND OTHER STORIES

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford Bookworms Library
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 1994
Coppy right Oxford Bookworms Library

Á THE INSPECTOR SAID AND OTHER STORIES 
author: Cyril Hare, Richard Marsh, Freeman Wiils Crofts, G.K.Chesterton and Edmund Crispin 
Publisher: Oxford Bookworms Library 
1994 
Introduction book
As the inspector said
The man who cut off my hair
The railway crossing
The Blue Cross
Thanks!