NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI

NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI

NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tuần 19:

- Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)

- Nghĩa của câu

- Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20:

- Hầu trời

- Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

- Vội vàng

- Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22:

- Tràng Giang

- Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 23:

- Đây thôn Vĩ Dạ

- Chiều tối (Mộ)

Tuần 24:

- Từ ấy

- Đọc thêm: Lai Tân

- Đọc thêm: Nhớ đồng

- Đọc thêm: Tương tư

- Đọc thêm: Chiều xuân

- Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25:

- Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

- Trả bài làm văn số 6

Tuần 26:

- Tôi yêu em

- Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)

- Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27:

- Người trong bao

- Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28:

- Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

- Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29:

- Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

- Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tuần 30:

- Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

- Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31:

- Một thời đại trong thi ca (trích)

- Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32:

- Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33:

- Ôn tập phần Văn học

- Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34:

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

- Ôn tập phần Làm văn

Tuần 35:

- Kiểm tra tồng hợp cuối năm

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Bảng tra cứu từ Hán Việt