TỪ HÁN VIỆTVÀ VIỆC GIẢNG DẠY TỪ HÁN VIỆT THONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ - MS 766

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Quyển sách này trình bày những kiến thức cơ bản về từ Hán Việt và phương pháp giảng dạy từ ngữ Hán Việt cho giáó viên Ngữ văn Trung học cơ sở. Tất nhiên, đây là sách nâng cao trình độ giáo viên, cho nên không phải mọi kiến thức trong quyển sách này đều truyền thụ cho học sinh. Nắm được những kiến thức này, việc giảng dạy của giáo viên sẽ có hiệu quả hơn.
Sách trình bày 9 vấn đề của Từ Hán Việt và việc giảng dạy từ Hán Việt ở Trung học cơ sở, đó là :
- Sự hình thành từ ngữ Hán Việt trong từ vựng tiếng Việt
- Yếu tố Hán Việt
- Cấu tạo của từ Hán Việt
- Thành ngữ, tục ngữ Hán Việt
- Giá trị phong cách của từ ngữ Hán Việt
- Từ ngữ Hán Việt và việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
- Về việc giảng dạy từ ngữ Hán Việt ở Trung học cơ sở - Mở rộng vốn yếu tố Hán Việt
- Mở rộng vốn thành ngữ, tục ngữ Hán Việt.
Phần Phụ lục ở cuối sách là hai bài viết về một số vấn đề dạy - học và sử dụng từ ngữ Hán Việt trong thực tế hiện nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập sách Tiếng Việt - Nhà xuất bản Giáo dục đã tạo điều kiện cho việc xuất bản cuốn sách này, xin chân thành cảm ơn GS. Nguyễn Khắc Phi - nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục, TS. Lương Kim Nga - chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng góp cho tác giả nhiều ý kiến bổ ích.
TÁC GIẢ

I –SỰ HỈNH THÀNH TỪ NGỮ HÁN VIỆT TRONG TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT
II - YỂU TỐ HÁN VIỆT
III - CẤU TẠO CỦA TỪ HÁN VIỆT
IV - THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ HÁN VIỆT
V - GIÁ TRỊ PHONG CÁCH CỦA TỪ NGỮ HÁN VIỆT
VI - TỪ NGỮ HÁN VIỆT VÀ VIỆC GIỮ GÌN Sự TRONG SẢNG CỦA TIẾNG VIỆT
VII - VÊ VIỆC GIẢNG DẠY TỬ NGỮ HÁN VIỆT Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ
VIII - MỞ RỘNG VỐN YẾU TỐ HÁN VIỆT
IX - MỞ RỘNG VỐN THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM
PHỤ LỤC
XUNG QUANH VẤN ĐỂ DẠY VÀ HỌC TỪ NGỮ HÁN VIỆT
NHÂN MÙA CƯỚI NÓI CHUYỆN LAI LỊCH CHỮ "SONG HỈ”
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: