Dùng Từ Viết Câu Và Soạn Thảo Văn Bản

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

LỜI TÁC GIẢ
I. CHÍNH TẢ, VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
1. GIẢN YẾU VỀ CHÍNH TẢ
2. QUY TẮC CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT
3. Chữa các lỗi thông thường về chính tả
II. SỬ DỤNG Từ NGỮ
1. YÊU CẦU CỦA VIỆC DÙNG TỪ
2. MỘT SỐ THAO TÁC DÙNG TỪ VÀ RÈN LUYỆN VỀ TỪ
3. CHỮA CÁC LỖI THÔNG THƯỜNG VỀ DÙNG TỪ
III. VIẾT CÂU
1. GIẢN YẾU VỀ CÂU
2. VIẾT CÂU
3. MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔl CÂU TRONG VĂN BẢN
4. TÁCH ĐOẠN, CHUYÊN ĐOẠN VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN
V. SOẠN THẢO VĂN BẢN
1. GIẢN YẾU VỀ VĂN BẢN
2. TIẾP NHẬN VĂN BẢN KHOA HỌC
3. LẬP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
4. TRÌNH BÀY VĂN BẢN KHOA HỌC
5. TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - CÔNG VỤ
PHỤ LỤC (1)
1. DANH SÁCH TỪ CÔNG CỤ (2)
2. MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG
3. BẢNG TRA CỨU CHÍNH TẢ
4. QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIẾT HOA TÊN RIÊNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: