Mấy Vấn Đề Thi Pháp Văn Học Trung Đại Việt Nam (MS-256)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần mở đầuTHI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI VÀ THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Phần thứ nhất. MẤY VẤN ĐỀ THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Chương I. Thi pháp học truyền thống và hiện đại trong cách tiếp cận với thi pháp văn học trung đại

Chương II. Thi pháp văn học trung đại như một đối tượng nghiên cứu

Phần thứ hai. THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Chương I. Văn học trung đại Việt Nam như một hệ thống đặc thù

Chương II. Các thể thơ trữ tình

Chương III. Phú và các thể văn

Chương IV. Thể loại truyện chữ hán

Chương V. Diễn ca lịch sử và truyện thơ nôm

Chia sẻ bài này qua: