Ngữ Văn 7 - Tập II

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài  18:

- Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

- Chương trình địa phương(Phần Văn và Tập làm văn)

- Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Bài 19:

- Tục ngữ về con người và xã hội

- Rút gọn câu

- Đặc điểm của văn bản nghị luận

- Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Bài 20:

- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

- Câu đặc biệt

- Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

- Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài 21:

- Sự giàu đẹp của tiếng Việt

- Thêm trạng ngữ cho câu

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Bài 22:

- Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh

- Luyện tập lập luận chứng minh

Bài 23:

- Đức tính giản dị của Bác Hồ

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

- Viết bài tập làm văn số 5 – Văn lập luận chứng minh (làm tại lớp)

Bài 24:

- Ý nghĩa văn chương

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Bài 25:

- Ôn tập văn nghị luận

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

- Trả bài tập làm văn số 5 

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Bài 26:

- Sống chết mặc bay

- Cách làm bài văn lập luận giải thích

- Luyện tập lập luận giải thích

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)

Bài 27: Những trò lố ha là Va-ren và Phan Bội Châu

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

- Luyện nói: Bài văn giải thích một vân đề

Bài 28:

- Ca Huế trên sông Hương

- Liệt kê 104

- Trả bài tập làm văn số 6 

- Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Bài 29:

- Quan Âm Thị Kính

- Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

- Văn bản đề nghị

Bài 30:

- Ôn tập phần Văn

- Dấu gạch ngang

- Ôn tập phần Tiếng Việt

- Văn bản báo cáo

Bài 31:

- Kiểm tra phần Văn

- Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

- Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 32:

- Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 33:

- Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn )

- Hoạt động ngữ văn

Bài 34:

- Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt )

Rèn luyện chính tả

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Phụ lục

Bảng tra yếu tố Hán Việt 

Chia sẻ bài này qua: