Nhà Văn Trong Nhà Trường - Tiếp Cận Thơ Văn Nguyễn Trãi (MS-264)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2001
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần một: TỔNG QUAN

Nguyễn Trãi - Thân thế và sự nghiệp - Đoàn Thị Thu Vân

Phần hai: CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ NGUYỄN TRÃI

Bút pháp Quân trung từ mệnh tập - Đinh Gia Khánh

Bình Ngô đại cáo, hùng văn muôn thuở - Mai Quốc Liên       

Ức Trai thi tập - Những vần thơ chất nặng suy tư - Trương Chính  

Chất Đại Việt trong ức Trai thi tập - Lê Trí Viễn   

Niềm thao thức lớn trong thơ Nguyễn Trãi - Nguyễn Huệ Chi

Cảm quan mùa xuân trong thơ Nôm Nguyễn Trãi - Nguyễn Hữu Sơn

Phần ba: CÁC BÀI PHÂN TÍCH, BÌNH GIẢNG THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI

Thuật hứng XXIV - Trần Thị Thìn

Bạch Đằng hải khẩu - Nguyễn Đức Quyền

Binh Ngô đại cáo - Mai Quốc Liên

Bảo kính cảnh giới  - Lê Trí Viễn 

Trúc - Bùi Văn Nguyên      

Tùng - Lê Trí Viễn & Đoàn Thị Thu Vân       

Cây chuối - Nguyễn Dinh Chú    

Cây chuối - Nguyễn Dàng Mạnh....

Dục Thúy Sơn - Doàn Thị Thu Vân

Phần bốn:

Các bài văn hay của học sinh     

Một số đề làm văn     

Niên biểu Nguyễn Trãi       

Thư mục tham khảo chính 

Chia sẻ bài này qua: