Tục Ngữ Việt Nam (MS-263)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. Ca ngợi lòng yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ của toàn dân

II. Đấu tranh chống áp bức phong kiến và chống thực dân, đế quốc

III. Đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội

IV. Lao động và văn hóa dân tộc

V. Tính cách con người, quan hệ con người trong gia đình xã hội

VI. Tình yêu nam nữ  

VII. Thiên nhiên, đất nước và lịch sử

Chia sẻ bài này qua: