Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX-1932 (MS-232)

Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX-1932 (MS-232)

Văn Học Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX-1932 (MS-232)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Bài 1: Văn học yêu nước của các sĩ phu Duy tân

1. Phong trào Duy tân đầu TK.XX

2. Tư tưởng yêu nước mới của các sĩ phu Duy tân

Bài 2: Phan Bội Châu

1. Cuộc đời

2. Phan Bội Châu, ngọn cờ đầu của thơ văn yêu nước đầu TK.XX…

3. Hình tượng người chí sĩ Duy tân

4. Nghệ thuật thơ văn Phan Bội Châu

Bài 3: Nền văn học mới xuất hiện ở đô thị

1. Sự ra đời của nền văn học mới

2. Tiểu thuyết Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách

3. Những cách tân nghệ thuật của tiểu thuyết Tố Tâm

Bài 4: Hổ Biểu Chánh

1. Cuộc đời và sự nghiệp

2. Một thế kỷ nghiên cứu và tiếp nhận thơ văn Hồ Biểu Chánh

3. Nội dung tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

4. Ngôn ngữ và nhân vật

Bài 5: Phạm Quỳnh và nhóm Nam phong tạp chí

1. Lược sử đánh giá Phạm Quỳnh và Nam phong tạp chí

2. Nam phong tạp chí

3. Nhóm Nam phong tạp chí

4. Phạm Quỳnh trong Nam phong tạp chí

Bài 6: Tản Đà

1. Cuộc đời

2. Cái tôi trước cuộc đời

3. Tư tưởng yêu nước trong thơ văn Tản Đà

4. Những cách tân nghệ thuật trong thơ văn Tản Đà