GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC
CHƯƠNG 1. GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
CHƯƠNG 2. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
CHƯƠNG 3. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
CHƯƠNG 4. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÍ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
PHẦN 2. LÍ LUẬN DẠY HỌC
CHƯƠNG 6. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
CHƯƠNG 7. TÍNH QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
CHƯƠNG 8. NỘI DUNG DẠY HỌC
CHƯƠNG 9. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
CHƯƠNG 10. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
CHƯƠNG 11. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
PHẦN 3: LÝ LUẬN GIÁO DỤC
CHƯƠNG 12: QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
CHƯƠNG 13: NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC
CHƯƠNG 14: NỘI DUNG GIÁO DỤC
CHƯƠNG 15: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
CHƯƠNG 16: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
PHẦN 4: QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHƯƠNG 17: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG
CHƯƠNG 18: LAO ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
CHƯƠNG 19: CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO