GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

Ảnh bìa sách
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC
CHƯƠNG 1. GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC
CHƯƠNG 2. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
CHƯƠNG 3. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
CHƯƠNG 4. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÍ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
PHẦN 2. LÍ LUẬN DẠY HỌC
CHƯƠNG 6. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
CHƯƠNG 7. TÍNH QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
CHƯƠNG 8. NỘI DUNG DẠY HỌC
CHƯƠNG 9. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
CHƯƠNG 10. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
CHƯƠNG 11. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
PHẦN 3: LÝ LUẬN GIÁO DỤC
CHƯƠNG 12: QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
CHƯƠNG 13: NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC
CHƯƠNG 14: NỘI DUNG GIÁO DỤC
CHƯƠNG 15: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
CHƯƠNG 16: MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
PHẦN 4: QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG
CHƯƠNG 17: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG
CHƯƠNG 18: LAO ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
CHƯƠNG 19: CÔNG TÁC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Chia sẻ bài này qua: