LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC LÀ MỘT BỘ MÔN CỦA KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC
II. ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ VÀ CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC
I. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC NHƯ LÀ MỘT HỆ THỐNG
II. CÁC NHIỆM VỤ DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC
III. BẢN CHẤT QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 3: QUY LUẬT VÀ HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
I. CÁC QUY LUẬT CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC
II. CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 4: NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC
II. THÀNH PHẦN NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC
III. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC
IV. KẾ HOẠCH DẠY HỌC, CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC VÀ SÁCH GIÁO KHOA
CHƯƠNG 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC
I. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC
II. HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC
III. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC
CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ DẠY HỌC VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC
I. VÀI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC
II. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC