Giáo Dục Học Đặc Biệt Mầm Non (MS-64)

Giáo Dục Học Đặc Biệt Mầm Non (MS-64)

Giáo Dục Học Đặc Biệt Mầm Non (MS-64)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 3

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC ĐẶC BIỆT BẬC MẦM NON

Bài 1. Khách thể, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục học đặc biệt

Bài 2. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Bài 1. Mục tiêu giáo dục điều chỉnh

Bài 2. Nhiệm vụ của quá trình giáo dục đặc biệt

Bài 3. Điều kiện giáo dục đặc biệt

Bài 4. Quy trình giáo dục đặc biệt

Bài 5. Nguyên tắc giáo dục đặc biệt

Bài 6: Tổ chức giáo dục đặc biệt theo nguyên tắc "can thiệp sớm"

Bài 7: Phương pháp giáo dục đặc biệt

Bài 8: Hình thức giáo dục đặc biệt

Bài 9: Mối tương quan giữa công tác giáo dục điều chỉnh và trị liệu phục hồi chức năng

Chương 3. CÔNG TÁC PHỤ HUYNH

Bài 1. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức công tác phụ huynh

Bài 2. Phương pháp tổ chức công tác phụ huynh

Chương 4. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

Bài 1. Cơ sở lý luận của mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Bài 2. Hệ thống trường lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ có tổn thương và rối loạn trong sự phát triển