Giáo Dục Học Đặc Biệt Mầm Non (MS-64)

Chủ đề
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC ĐẶC BIỆT BẬC MẦM NON

Bài 1. Khách thể, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của giáo dục học đặc biệt

Bài 2. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Bài 1. Mục tiêu giáo dục điều chỉnh

Bài 2. Nhiệm vụ của quá trình giáo dục đặc biệt

Bài 3. Điều kiện giáo dục đặc biệt

Bài 4. Quy trình giáo dục đặc biệt

Bài 5. Nguyên tắc giáo dục đặc biệt

Bài 6: Tổ chức giáo dục đặc biệt theo nguyên tắc "can thiệp sớm"

Bài 7: Phương pháp giáo dục đặc biệt

Bài 8: Hình thức giáo dục đặc biệt

Bài 9: Mối tương quan giữa công tác giáo dục điều chỉnh và trị liệu phục hồi chức năng

Chương 3. CÔNG TÁC PHỤ HUYNH

Bài 1. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức công tác phụ huynh

Bài 2. Phương pháp tổ chức công tác phụ huynh

Chương 4. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

Bài 1. Cơ sở lý luận của mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Bài 2. Hệ thống trường lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ có tổn thương và rối loạn trong sự phát triển

Chia sẻ bài này qua: