Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Những vấn đề chung của lý luận giáo dục

Chương 2. Nhà trường trung học phổ thông và người giáo viên phổ thông Việt Nam

Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

Chia sẻ bài này qua: