Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 2 (MS-42)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 3: LÍ LUẬN GIÁO DỤC

Chương 12: Quá trình giáo dục

Chương 13: Nguyên tắc giáo dục

Chương 14: Nội dung giáo dục

Chương 15: Phương pháp giáo dục

Chương 16: Môi trường giáo dục

Phần 4: QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Chương 17: Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà trường

Chương 18: Lao động sư phạm của giáo viên và hoạt động của hội đồng giáo dục

Chương 19: Công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông

Chia sẻ bài này qua: