Giáo Trình Giáo Dục Tích Hợp Ở Bậc Học Mầm Non

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I
GIÁO DỤC TÍCH HỢP

I. Sự cần thiết phải tiếp cận với giáo dục tích hợp

II. Khái niệm về giáo dục tích hợp và những nét đặc trưng của nó III. Một số khái niệm cơ bản của giáo dục tích hợp

IV. Những cơ sở tiếp cận giáo dục tích hợp

V. Một số cách tích hợp các môn học

Chương II
GIÁO DỤC TÍCH HỢP Ở BẬC MẦM NON

I. Ý nghĩa và mục tiêu của việc tích hợp trong giáo dục mầm non

II. Quan điểm tích hợp trong giáo dục mầm non

III. Cơ sở khoa học của giáo dục tích hợp ở bậc học Mầm non

IV. Chương trình giáo dục mầm non theo hướng tích hợp

Chương III
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

I. Sự Cần thiết của việc tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non

II. Khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non

III. Một Số yêu Cầu tổ Chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mầm non

IV. Phương pháp tổ chức hoạt động giáo.dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non

V. Một số hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở rường mầm non

VI. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trường mầm non

VII. Vai trò của giáo viên trong tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề

VIII. Ví dụ về tổ chức hoạfđộng giáo dục cụ thể cho trẻ ở trường mầm non theo hướng tích hợp

PHẦN PHỤ LỤC

THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT - BGDĐT NGÀY 25 THáNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Phần hai. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRẺ

Phần ba. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẪU GIÁO

Phần bốn. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ bài này qua: