GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC
(Dành cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục)
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA
1. Khái niệm và vai trò của kiểm tra
2. Các bước trong quá trình kiểm tra
3. Mục đích và những yêu cầu đối với kiểm tra
4. Các loại kiểm tra
II. KIỂM TRA TRONG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG (hay, kiểm tra nội bộ nhà trường)
1. Khái niệm
2. Cơ sở khoa học của kiểm tra nội bộ trường học?
3. Vị trí, vai trò của kiểm tra nội bộ trường học
4. Chức năng của kiểm tra nội bộ trường học
5. Mục đích và nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học
6. Đối tượng và nội dung kiểm tra
7. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ trường học
8. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học
9. Phương pháp kiểm tra nội bộ trường học
III. NGHIỆP VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học
2. Tổ chức kiểm tra nội bộ trường học
3. Tiến hành kiểm tra nội bộ trường học
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Chương 2 :NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC
I. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ THANH TRA
1. Thanh tra
2. Tính tất yếu của thanh tra, kiểm tra
II. THANH TRA GIÁO DỤC
1. Khái niệm thanh tra giáo dục
2. Cơ sở khoa học của thanh tra giáo dục
3. Mục đích và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục
4. Vị trí, vai trò và chức năng của thanh tra giáo dục
5. Đối tượng và nội dung thanh tra giáo dục
6. Hình thức thanh tra giáo dục
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2
Chương 3 NGHIỆP VỤ THANH TRA GIÁO DỤC QUY TRÌNH CHUNG VỀ THANH TRA
I. Quy trình chung về thanh tra
1. Trình tự tiến hành cuộc thanh tra
2. Thanh tra toàn diện một nhà trường
3. Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
4. Đánh giá một tiết dạy
II. NGHIỆP VỤ THANH TRA CÁC TRƯỜNG HỌC
1. Thanh tra giáo dục mầm non
2. Thanh tra giáo dục tiểu học
3. Thanh tra giáo dục trung học
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO