Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Tác giả: VŨ CAO ĐÀM
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bài mở đầu

1.1. Khái niệm chung về môn học

1.2. Mục đích, ý nghĩa môn học

1.3. Nội dung của môn học

1.4. Quan hệ của môn học với các môn học khác

1.5. Quan hệ của môn học với các môn phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

1.6. Phương pháp học tập môn học

Chương I. KHOA HỌC

1.1. Khái niệm "khoa học”

1.2. Phân loại khoa học

1.3. Các giai đoạn phát triển của tri thức khoa học

1.4. Lý thuyết khoa học

1.5. Tiểu chí nhận biết một bộ môn khoa học

Chương II. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học

2.2. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học

2.3. Phân loại nghiên cứu khoa học

2.4. Một số thành tựu khoa học đặc biệt

Chương III. TRÌNH TỰ LÔGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Khái niệm chung

3.2. Lựa chọn chủ đệ và đặt tên đề tài

3.3. Xây dựng luận điểm khoa học

3.4. Chứng minh luận điểm khoa học

Chương IV. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

4.1. Khái niệm

4.2. Đại cương về thu thập thông tin

4.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

4.4. Phương pháp khảo sát thực địa

4.5. Phỏng vấn

4.6. Hội nghị khoa học

4.7. Điếu tra bằng bảng hỏi

4.8. Phương pháp thực nghiệm

4.9. Trắc nghiệm xã hội

4.10. Phương pháp xử lý thông tin

Chương V. TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học

5.2. Trình bày một tổng luận khoa học

5.3. Công trình khoa học

5.4. Khóa luận tốt nghiệp

5.5. Thuyết trình khoa học

5.6. Ngôn ngữ khoa học

5.7. Trích dẫn khoa học

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Bước 1. Lựa chọn đề tài

Bước 2. Xây dựng đề cương và lập kế hoạch nghiên cứu

Bước 3. Tổ chức nhóm nghiên cứu

Bước 4. Thu thập và xử lý thông tin

Bước 5. Viết báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu

Bước 6. Đánh giá và nghiệm thu đề tài

Bước 7. Công bố kết quả nghiên cứu

Chương VII. ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC

7.1. Khái niệm

7.2. Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu

7.3. Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu

7.4. Trung thực với kết quả nghiên cứu của mình

7.5. Trung thực trong sử dụng kết quả nghiên cứu

7.6. Khoa học và các giá trị văn hóa

7.7. Kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn

Chương VIII. ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

8.1. Đại cương về đánh giá

8.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu

8.3. Đánh giá hiệu quả nghiên cứu

Phụ lục 1. Phân tích lỗi của đề cương nghiên cứu

Phụ lục 2. Ví dụ về một đề cương nghiên cứu