Học Thông Qua Thực Hành (MS-77)

Học Thông Qua Thực Hành (MS-77)

Học Thông Qua Thực Hành (MS-77)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Các tổ chức xã hội Ấn Độ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2002
Coppy right

Chương 1. Các kỹ năng xã hội

Chương 2. Chăm sóc cá nhân

Chương 3. Định hướng và di chuyển

Chương 4. Kỹ năng học tập cơ bản

Chương 5. Sống độc lập/các kỹ năng hướng nghiệp

Chương 6. Tiếp nhận các kỹ năng thông qua các hoạt động hàng ngày

Chương 7. Các mẫu