Học Thông Qua Thực Hành (MS-77)

Chủ đề
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Các kỹ năng xã hội

Chương 2. Chăm sóc cá nhân

Chương 3. Định hướng và di chuyển

Chương 4. Kỹ năng học tập cơ bản

Chương 5. Sống độc lập/các kỹ năng hướng nghiệp

Chương 6. Tiếp nhận các kỹ năng thông qua các hoạt động hàng ngày

Chương 7. Các mẫu

Chia sẻ bài này qua: