Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu

Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu

Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu

Tác giả: BÙI MẠNH HÙNG
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Chương 1. Ngôn ngữ học đối chiếu: những nét tổng quát

1. Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?

2. Lược sử quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu

Chương 2. Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu

1. Những ứng dụng về phương diện lí thuyết

1.1. Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại cương

1.2. Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học

1.3. Ngôn ngữ học đối chiếu và việc miêu tả ngôn ngữ

1.4. Ngôn ngữ học đối chiếu và những lĩnh vực nghiên cứu lí thuyết khác

2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

2.1. Ngôn ngữ học đối chiếu và lĩnh vực dạy học ngoại ngữ

2.2. Ngôn ngữ học đối chiếu và những lĩnh vực ứng dụng khác

3. Ngôn ngữ học đối chiếu lí thuyết và ngôn ngữ học đối chiếu ứng dụng

Chương 3. Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

1. So sánh và các kiểu so sánh

2. Khái niệm terlium comparationis

3. Các kiểu tertium comparationis trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Chương 4. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

1. Các nguyên tắc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

2. Phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

2.1. Khái quát

2.2. Phạm vi đối chiếu

2.3. Các bước phân tích đối chiếu

2.4. Những cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

2.5. Ngôn ngữ học khối liệu và những nét mới trong phương pháp nghiên cứu đối chiếu

Chương 5. Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

1. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm

2. Nghiên cứu đối chiếu về từ vựng

3. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ pháp

4. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ dụng và các bình diện khác

Chương 6. Một số thử nghiệm phân tích đối chiếu (trên cứ liệu tiếng Bulgaria và tiếng Việt)

1. Phân tích đối chiếu các phương tiện biểu thị vai người nói trong tiếng Bulgaria và tiếng Việt

2. Hô ngữ (trên cứ liệu tiếng Việt và tiếng Bulgaria)

Bảng thuật ngữ đối chiếu Việt - Anh