NHỮNG YẾU TỐ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÊN NHÂN CÁCH (MS 606)