Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Học

Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Học

Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Học

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC HỤC

CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

CHƯƠNG 3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC

Bài 1. Khái niệm chung về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Giáo dục học

Bài 2. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học GDH

Bài 3. Vấn đề lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học Giáo dục học

PHẦN PHỤ LỤC

Bài 1: Giáo dục học là một khoa học (10 tiết)

Bài 2: Giáo dục học và sự phát triển nhân cách

Bài 3: Quá trình dạy học (4 tiết)

Bài 4: Các nguyên tắc dạy học (3 tiết)

Bài 5: Quá trình Giáo dục (5 tiết)

Bài 6: Các phương pháp giáo dục (4 tiết)