Phương Pháp Dạy Học Giáo Dục Học

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC HỤC

CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HỌC

CHƯƠNG 3 - CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC

Bài 1. Khái niệm chung về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Giáo dục học

Bài 2. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học GDH

Bài 3. Vấn đề lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học Giáo dục học

PHẦN PHỤ LỤC

Bài 1: Giáo dục học là một khoa học (10 tiết)

Bài 2: Giáo dục học và sự phát triển nhân cách

Bài 3: Quá trình dạy học (4 tiết)

Bài 4: Các nguyên tắc dạy học (3 tiết)

Bài 5: Quá trình Giáo dục (5 tiết)

Bài 6: Các phương pháp giáo dục (4 tiết)

Chia sẻ bài này qua: