Tài Liệu Bài Giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục (MS 545)

Tài Liệu Bài Giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục (MS 545)

Tài Liệu Bài Giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục (MS 545)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LƯU HÀNH NỘI BỘ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Chương I. NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Một số khái niệm

1. Khái niệm

1.1. Khoa học

1.2. Ý nghĩa của khoa học

1.3. Sự hình thành và phát triển của bộ môn khoa học giáo dục

2. Khoa học giáo dục

II. Nghiên cứu khoa học giáo dục

1. Khái niệm

2. Các đặc trưng của nghiên cứu KHGD

3. Những yêu cầu đối với người NCKH

4. Các loại hình nghiên cứu

4.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu

4.2. Phân loại theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu

III. Các lĩnh vực NCKHGD

1. Tìm hiểu hệ thống vĩ mô và chính sách GD

2. Tìm hiểu người hoc, phương pháp và hình thức giáo dục

3. Nghiên cứu quá trình dạy học

4. Tìm hiểu hiệu quả giáo dục và đào tạo

Chương II. LOGIC TIẾN HÀNH MỘT CÔNG TRÌNH NCKH

I. Lôgic tiến trình nghiên cứu

II. Lôgic nội dung công trình khoa học.

Chương III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ SOẠN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

I. Đề tài khoa học

1. Khái niệm về đề tài khoa học

2. Phương thức phát hiện đề tài NC

3. Đặc điểm của đề tài NCKH

4. Tựa đề tài nghiên cứu

II. Đề cương nghiên cứu khoa học

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4. Giả thuyết nghiên cứu

5. Phương pháp

6. Dàn ý nội dung công trình

7. Tài liệu tham khảo

8. Kế hoạch nghiên cứu

Chương IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

I. Những cơ sở chung về phương pháp nghiên cứu khoa học

1. Định nghĩa

2. Đặc trưng của phương pháp NCKH

3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Các phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin

1. Phương pháp quan sát khoa học

1.1. Khái niệm

1.2. Các công việc quan sát khoa học

2. Điều tra giáo dục

2.1. Khái niệm

2.2. Các loại điều tra trong nghiên cứu giáo dục

2.3. Kỹ thuật đặt câu hỏi

2.4. Kỹ thuậtchọn mẫu điều tra

3. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục

3.1. Khái niệm

3.2. Mục đích của tổng kết kinh nghiệm giáo dục

3.3. Các bước tiến hành tổng kết kinh nghiệm

4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

4.1. Khái niệm

4.2. Đặc điểm của phương pháp thực nghiệm

4.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm

5. Phương pháp chuyên gia

6. Nghiên cứu sản phẩm hoạt động sư phạm

7. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

7.1. Phân tích và tổng hợp lý thuyết

7.2. Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết

7.3. Mô hình hóa

Chương V. XỬ LÝ THÔNG TIN

I. Đại cương về thông tin và xữ lý thông tin

II. Qui trình xử lý thông tin

1. Mã hóa số liệu

2. Thống kê xữ lý thông tin

3. Trình bày bằng biểu đồ

Chương VI. CÔNG BỐ VÀ TRÌNH BÀY CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

I. Khái niệm chung

II. Các loại kết quả nghiên cứu

1. Bài báo khoa học

2. Chuyên khảo khoa học

3. Các loại luận văn khoa học

3.1. Khái nhiệm về luận văn khoa học

3.2. Các thể loại của luận văn khoa học

III. Trình bày công trình nghiên cứu

1. Hình thức và cấu trúc của công trình nghiên cứu

2. Ngôn ngữ khoa học

2.1. Văn phong

2.2. Sơ đồ, hình, ảnh

3. Trích dẫn khoa học