BÀI TẬP SINH HỌC 10

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP SINH HỌC 10
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI TẬP SINH HỌ 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

 • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Bài 2. Các giới sinh vật

  PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

 • CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
  • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
  • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
  • Bài 5. Prôtêin
  • Bài 6. Axit nuclêic
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
  • Bài 8. Tế bào nhân thực
  • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
  • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
  • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
  • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
  • Bài 16. Hô hấp tế bào
  • Bài 17. Quang hợp
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO
  • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
  • Bài 19. Giảm phân
  • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
  • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
  • PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT
 • CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
  • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
  • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
  • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
  • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
  • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
  • Bài 29. Cấu trúc các loại virut
  • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
  • Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
  • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
  • Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Chia sẻ bài này qua: