BÀI TẬP SINH HỌC 10

BÀI TẬP SINH HỌC 10

BÀI TẬP SINH HỌC 10

Tác giả: PHẠM VĂN TY
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP SINH HỌ 10

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

 • Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Bài 2. Các giới sinh vật
  PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO
 • CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
  • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
  • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
  • Bài 5. Prôtêin
  • Bài 6. Axit nuclêic
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
  • Bài 7. Tế bào nhân sơ
  • Bài 8. Tế bào nhân thực
  • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
  • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
  • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
  • Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
  • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
  • Bài 16. Hô hấp tế bào
  • Bài 17. Quang hợp
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO
  • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
  • Bài 19. Giảm phân
  • Bài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
  • Bài 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10
  • PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT
 • CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
  • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
  • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
  • Bài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lactic
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần 3 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
  • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
  • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
  • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
  • Bài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10
 • CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
  • Bài 29. Cấu trúc các loại virut
  • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
  • Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
  • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
  • Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10