BÀI TẬP SINH HỌC 9

Ảnh bìa sách
BÀI TẬP SINH HỌC 9
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

BÀI TẬP SINH HỌC 9

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • Bài 1: Menđen và di truyền học
  • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  • Bài 7: Ôn tập chương I
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học 9
 • CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
  • Bài 8: Nhiễm sắc thể
  • Bài 9: Nguyên phân
  • Bài 10: Giảm phân
  • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
  • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
  • Bài 13: Di truyền liên kết
  • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
  • Bài 15: ADN
  • Bài 16: ADN và bản chất của gen
  • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
  • Bài 18: Prôtêin
  • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
  • Bài 21: Đột biến gen
  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
  • Bài 25: Thường biến
  • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
  • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  • Bài 30: Di truyền học với con người
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Bài 32: Công nghệ gen
  • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  • Bài 35: Ưu thế lai
  • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
  • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 - Sinh học 9

Chia sẻ bài này qua: