BÀI TẬP SINH HỌC 9

BÀI TẬP SINH HỌC 9

BÀI TẬP SINH HỌC 9

Tác giả: VŨ ĐỨC LƯU
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP SINH HỌC 9

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • Bài 1: Menđen và di truyền học
  • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  • Bài 7: Ôn tập chương I
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học 9
 • CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
  • Bài 8: Nhiễm sắc thể
  • Bài 9: Nguyên phân
  • Bài 10: Giảm phân
  • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
  • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
  • Bài 13: Di truyền liên kết
  • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
  • Bài 15: ADN
  • Bài 16: ADN và bản chất của gen
  • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
  • Bài 18: Prôtêin
  • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
  • Bài 21: Đột biến gen
  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
  • Bài 25: Thường biến
  • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
  • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  • Bài 30: Di truyền học với con người
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học 9
 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Bài 32: Công nghệ gen
  • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  • Bài 35: Ưu thế lai
  • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
  • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 - Sinh học 9