GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: ThS. LÊ KIM DUNG
Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI DẪN NHẬP
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 1. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT
BÀI 4. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
BÀI 5. QUY PHẠM PHÁP LUẬT - QUAN HỆ PHÁP LUẬT
BÀI 6. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
BÀI 7. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
PHẦN 2. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP
II. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
III. NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ
IV. NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
V. NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
VI. NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
VII. NGÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
VIII. NGÀNH LUẬT KINH TẾ
IX. NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG
X. NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
XI. NGÀNH LUẬT MÔI TRƯỜNG
XII. NGÀNH LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
XIII. NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ
TÀI LIỆU THAM KHẢO