GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Ảnh bìa sách
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI DẪN NHẬP
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 1. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÀI 3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT
BÀI 4. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
BÀI 5. QUY PHẠM PHÁP LUẬT - QUAN HỆ PHÁP LUẬT
BÀI 6. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
BÀI 7. VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
PHẦN 2. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP
II. NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
III. NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ
IV. NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
V. NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
VI. NGÀNH LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
VII. NGÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
VIII. NGÀNH LUẬT KINH TẾ
IX. NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG
X. NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
XI. NGÀNH LUẬT MÔI TRƯỜNG
XII. NGÀNH LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
XIII. NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: