Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Thuế

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Phần 1: Luật thuế GTGT số 02/1997
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Căn cứ và phương pháp tính thuế
Chương III: Đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
Chương IV: Xử lí vi phạm, khen thưởng
Chương V: Khiếu nại và thời hiệu
Chương VI: Tổ chức thực hiện
Chương VII: Điều khoản thi hành
Phần 2: Luật thuế GTGT số 07/2003
Phần 3: Nghị định của chính phủ số 158/2003
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Căn cứ và phương pháp tính thuế
Chương III: Đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
Chương IV: Xử lí vi phạm, khen thưởng
Chương V: Điều khoản thi hành
Phần 4: Thông tư số 120/2003
A. Phạm vi áp dụng thuế GTGT
B. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế
C. Đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế
D. Hoàn thuế giá trị gia tăng
Đ. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
E. Xử lí vi phạm
G. Khiếu nại và thời hiệu thi hành
H. Tổ chức thực hiện
* Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
* Phụ lục số 1
* Phụ lục số 2

Chia sẻ bài này qua: