GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chủ đề: Luật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
I. NGUỒN GỐC, ĐẶC TRƯNG VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC
II. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC
III. KIỂU VÀ HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC
IV. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
II. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT
I. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI KHÁC
III. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT
IV. KIỂU VÀ HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT
V. PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
CHƯƠNG 4. QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I. KHÁI NIỆM QUY PHẠM PHÁP LUẬT
II. CẤU TRÚC CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT
III. PHÂN LOẠI QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
II. NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL Ở NƯỚC TA
III. HỆ THỐNG VBQPPL Ở NƯỚC TA
IV. HIỆU LỰC CỦA VBQPPL
CHƯƠNG 6. QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
II. CẤU THÀNH CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
III. SỰ KIỆN PHÁP LÝ
CHƯƠNG 7. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
II. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT - MỘT HÌNH THỨC THPL ĐẶC THÙ
III. VI PHẠM PHÁP LUẬT
IV. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
CHƯƠNG 8. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP CHẾ
III. VẤN ĐỀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ
CHƯƠNG 9. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
II. NHỮNG TIÊU CHUẨN CƠ BẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA MỘT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
III. HỆ THỐNG HÓA PHÁP LUẬT
IV. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO