LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách gồm 80 trang, song ngữ Kinh Khmer
Chú dẫn của nhà xuất bản
Lệnh số 11/2007 LCTN ngày 5/12/2007 của chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố luật phòng chông bạo lực gia đình
Chương I: những quy định chung
Chương II: phòng ngừa bạo lực gia đình
Chương III: bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Chương IV: trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình
Chương V: xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo
Chương VI: điều khoản thi hành

Chia sẻ bài này qua: