Toán 7 - Tập II

Toán 7 - Tập II

Toán 7 - Tập II

Subject: Maths
Category: Textbook
Format: Daisy Text

Log in to download this book.

Publisher GIÁO DỤC
Accessible book producer Sao Mai Center for the Blind
Published year 2005
Coppy right

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Bài 3. Biểu đồ

Bài 4. Số trung bình cộng

Ôn tập chương III

Chương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3. Đơn thức

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bài 5. Đa thức

Bài 6. Cộng, trừ đa thức

Bài 7. Đa thức một biến

Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

Ôn tập chương III

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM