Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương (MS 504)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

- Lời dẫn nhập

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Bài 1: Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật

Bài 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

Bài 3: Hình thức pháp luật

Bài 4: Hệ thống pháp luật

Bài 5: Quy phạm pháp luật - quan hệ pháp luật

Bài 6: Thực hiện pháp luật

Bài 7: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Phần II. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

I. Ngành luật hiến pháp

II. Ngành luật hành chính

III. Ngành luật hình sự

IV. Ngành luật tố tụng hình sự

V. Ngành luật dân sự

VI. Ngành luật tố tụng dân sự

VII. Ngành luật hôn nhân và gia đình

VIII. Ngành luật kinh tế

IX. Ngành luật lao động

X. Ngành luật đất đai

XI. Ngành luật môi trường

XII. Ngành luật tài chính - ngân hàng

XIII. Ngành luật quốc tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: