Giáo Trình Sinh Lý Học Trẻ Em

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chủ đề 1. Khái quát về sinh lí học trẻ em

Hoạt động 1. Tự nghiên cứu khái niệm tăng truởng, phát triển và các quy luật của chúng

Hoạt động 2. Phân tích hình vẽ để rút ra quy luật về sự tăng truởng và phát triển

Hoạt động 3. Tự nghiên cứu về các phuơng pháp nghiên cứu sinh lí học trẻ em

Chủ đề 2. Sinh lí hệ thần kinh và các cơ quan phân tích của trẻ em

Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và sự phát triển của hệ thần kinh ở con người

Hoạt động 2. Tìm hiểu hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ em tiểu học

Hoạt động 3. Nêu và giải thích các quy luật cơ bản của hoạt động thần kinh cấp cao

Hoạt động 4. Tìm hiểu chung về cơ quan phân tích

Chủ đề 3. Sinh lí hệ nội tiết và hệ sinh dục của trẻ em

Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí hệ nội tiết

Hoạt động 2. Tìm hiểu hệ sinh dục

Chủ đề 4. Sinh lí hệ cơ – xương của trẻ em

Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí hệ xương

Hoạt động 2. Tìm hiểu sinh lí hệ cơ

Chủ đề 5. Các hệ dinh dưỡng của trẻ em

Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí tuần hoàn

Hoạt động 2. Tìm hiểu sinh lí hô hấp

Hoạt động 3. Tìm hiểu sinh lí tiêu hóa

Chủ đề 6. Sự trao đổi chất của trẻ em

Hoạt động 1. Tìm hiểu vai trò của trao đổi chất

Hoạt động 2. Tìm hiểu sự trao đổi chất và năng lượng

Hoạt động 3. Tìm hiểu vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em

Chia sẻ bài này qua: