Sinh Học 6

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mở đầu Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống       

Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học     

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật   

Bài 4: Có phải tất cả các thực vật đều có hoa?

Chương I: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng         

Bài 6: Quan sát tế bào thực vật          

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật  

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào    

Chương II: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ     

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ         

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 12: Biến dạng của rễ

Chương III: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14: Thân dài ra do đâu?      

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 16: Thân to ra do đâu?       

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân       

Bài 18: Biến dạng của thân       

Chương IV: Lá

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá     

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá      

Bài 21: Quang hợp           

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp  

Bài 23: Cây có hô hấp không?  

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bài 25: Biến dạng của lá

Chương V: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người         

Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa         

Bài 29: Các loại hoa       

Bài 30: Thụ phấn  

Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt    

Chương VII: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả       

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt    

Bài 34: Phát tán của quả và hạt          

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa          

Chương VIII: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo

Bài 38: Rêu – Cây rêu    

Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ  

Bài 40: Hạt trần – Cây thông    

Bài 41: Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín    

Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm   1

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật    

Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật          

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Chương IX: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương X: Vi khuẩn – Nấm – Địa y

Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm

Bài 52: Địa y

Bài 53: Tham quan thiên nhiên

Chia sẻ bài này qua: