Giải Tích 12

Giải Tích 12

Giải Tích 12

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

CHƯƠNG I - ĐẠO HÀM

1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm         

2. Các quy tắc tính đạo hàm     

3. Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản

4. Đạo hàm cấp cao       

5. Vi phân   

Ôn tập chương 1  

Chỉ dẫn lịch sử chương I – Niutơn     

CHƯƠNG II - ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số     

2. Cực đại và cực tiểu    

3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

4. Tính lồi, lõm và điểm uốn của hàm số      

5. Tiệm cận

6. Khảo sát hàm số        

7. Một số bài toán liên quan đến khào sát hàm số  

Ôn tập chương II  

Chỉ dẫn lịch sử chương II – Fecma    

CHƯƠNG III - NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN     

1. Nguyên hàm     

2. Tích phân         

3. Các phương pháp tính tích phân    

4. Ứng dụng hình học và vật lý của tích phân        

Ôn tập chương III

Chỉ dẫn lịch sử chương III – Laipnit – Riman         

CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1. Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp

2. Công thức nhị thức Niutơn

Ôn tập chương IV

Chỉ dẫn lịch sử chương IV – Pascan