Logic Học Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (MS-415)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ?

Mục I. Phân biệt một số thuật ngữ.

Mục II. Lô gích học và việc nghiên cứu khoa học.

Chương II. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

Mục I. Các loại nghiên cứu khoa học.

Mục II. Các hình thức nghiên cứu khoa học

Chương III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mục I. Chọn đề tài.

Mục II. Lập chương trình làm việc.

Mục III. Tìm tài liệu.

Mục IV. Khai thác tài liệu. (Vận dụng các phương pháp tư duy)

Mục V. Trình bày một kết quả nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ bài này qua: